Poprzednie edycje
Poprzednie edycje
2013-06-13

Podczas Konferencji powołano Komisję Wniosków w następującym składzie: Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Kierownik Zakładu Automatyki i Kriogeniki wydz. Mechaniczno – Energetyczny PWr Członek Komisji: mgr inż. Robert Banaś – Członek Zarządu Karpackiej Spółki Gazowniczej, Grupa Kapitałowa PGNiG
Członek Komisji: dr hab. inż. Paweł Malinowski - prof. ndzw. PWr Instytut Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa na wydz. Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Sekretarz Komisji: mgr inż. Wojciech Grzelka – Kierownik ds. Kluczowych Klientów Siemens Sp. z o.o

 Wnioski uczestników konferencji zgłoszone do Komisji Wniosków:
• Wypracowanie metodyki zbierania oraz udostępniania danych nt. awaryjności instalacji procesowych. Dane te powinny stanowić „wsad” do analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych podczas procesu projektowania nowych inwestycji.
• W specyfikacjach technicznych, jako daną wejściową do projektowania, umieszczać informację nt. czasu życia projektowanej instalacji procesowej.
• Opracować krajowy standard rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
• Kontynuować tematykę bezpieczeństwa podczas Konferencji w roku 2014.

Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Konferencji STERGAS 2013.
Większość uczestników, którzy wypełnili ankietę, oceniła prelekcje jako interesujące oraz dostrzegła możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Około 1/3 respondentów doceniła referaty za ich wysoki poziom merytoryczny.
Za najbardziej interesujące uznano wystąpienia:
• Automatyka i sterowanie w systemie gazociągów tranzytowych (SGT) - Piotra Dworaka z EuRoPol Gazu - za dobry wybór tematyki oraz ciekawe prowadzenie i zaangażowanie prelegenta;
• Zintegrowane systemy sterowania i automatyki dźwignią wzrostu niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji systemów gazowniczych - Szymona Paprockiego z firmy Siemens – ze względu na przegląd kryteriów i trendów oraz poruszenie problemu eksploatacji;
• Referencje z tłoczni tranzytowej Ciechanów - Daniela Gerwatowskiego z EuRoPol Gazu – za przedstawienie doświadczeń eksploatacyjnych;
• Weryfikacja SIL funkcji SIF zgodnie z IEC 61511 – Bartłomieja Rysia z firmy Encon – za przekazanie praktycznych informacji dla projektantów.

W przyszłości, uczestnicy oczekują wystąpień:
• prezentujących więcej praktycznych rozwiązań, odzwierciedlających nowe trendy produktowe i systemowe w podejściu do sterowania i automatyki;
• prezentacji doświadczeń z planowania, wyboru rozwiązania systemów zabezpieczeń oraz ich implementacji;
• włączenie studiów przypadków, zagadnień związanych z eksploatacją oraz istotnych z punktu widzenia użytkowników systemów.

Wśród pomysłów na nowe tematy kolejnej edycji konferencji, znalazły się:
• procesy technologiczne i budowa części technologicznej obiektów gazowniczych
(np. instalacje osuszania, odsiarczania, odazotowania i usuwania rtęci ),
• układy rozliczeniowo – pomiarowe; wykorzystanie światłowodu,
• rynek gazu i energetyka gazowa, branża biogazu i gazu płynnego oraz problematyka LNG i CNG.
• zarządzaniem projektem (aspekt podwykonawców w kontekście realizacji prac oraz wynagrodzeń, w szczególności nieuregulowanych – i sposób obrony przed konsekwencjami luk prawnych).

Wśród przyszłorocznych prelegentów uczestnicy chętnie widzieliby nie tylko projektantów
i dostawców, lecz także użytkowników obiektów gazowniczych (np. przedstawicieli PMG), decydentów, kierowników projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz projektantów i wykonawców części technologiczno-mechanicznej kopalń, magazynów i sieci gazu.

Wskazana została także potrzeba zaproszenie innych firm prezentujących swoje referencje, a także dr hab. inż. Kazimierza Kosmowskiego, prof. nadzw. PG.

Uczestnicy chętnie widzieliby w roli prelegentów także przedstawicieli innych firm dostarczających AKPiA dla instalacji gazowych.

Aspekt merytoryczny i organizacyjny został oceniony wysoko i bardzo wysoko. Podkreślono: interesującą tematykę materiałów, znakomitą obsługę i dogodną lokalizację. Wśród propozycji na przyszłość znalazły się: organizacja konferencji w obszarze pozamiejskim. Pojawiła się także sugestia, iż zaproszenie do udziału możliwie wielu użytkowników
i klientów będzie magnesem dla firm wykonawczych i dostawców.

Wszystkie osoby wypełniające formularz opinii zadeklarowały chęć udziału w kolejnej edycji konferencji STERGAS.